Szkolenia ADR
ul. Sochaczewska 38, 05-870 Błonie
buch-car@buch-car.pl

SZKOLENIE, ZGODNIE z 1.3.1 ORAZ 7.5.7 ADR, DLA OSÓB INNYCH NIŻ KIEROWCY, ZAANGAŻOWANYCH w PRZEWÓZ DROGOWY TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH

Podstawy prawne szkolenia:
dział 1.3 Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 815) oraz art. 14 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227, poz. 1367, z późn. zm.)

Zakres merytoryczny szkolenia:
1) Charakterystyka nowych zasad odpowiedzialności uczestników przewozu drogowego towarów niebezpiecznych oraz osób wykonujących czynności związane z tym przewozem według znowelizowanych przepisów rozdziału 11 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U z 2013 r., poz. 1414, z późn. zm.), obowiązujących od dnia 1 stycznia 2012 r. i znowelizowanych od dnia 1 stycznia 2014 r.;
2) Omówienie nowych zasad odpowiedzialności w przewozie towarów niebezpiecznych, w tym naruszeń i kar według nowej ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na podział tej odpowiedzialności w zależności od roli Państwa Firmy w procesie transportowym (nadawca, spedytor);
3) Charakterystyka nowych procedur kontroli przewozu i czynności z nim związanych - szczegółowe omówienie systemu preselekcji do kontroli oraz monitorowania przewozu przez organy kontrolne;
4) Wskazanie celu szkolenia - wymogi formalne i wymogi rynku obecnie stawiane przedsiębiorcom branży TSL;
5) Omówienie wymagań ogólnych dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych, głównych rodzajów zagrożeń (klasyfikacja towarów niebezpiecznych), działań zapobiegawczych i środków bezpieczeństwa właściwych dla różnych rodzajów zagrożeń, oznakowania oraz umieszczania nalepek ostrzegawczych i tablic barwy pomarańczowej;
6) Środki ostrożności, które powinny być podjęte podczas załadunku i rozładunku towarów niebezpiecznych, skutkujące późniejszą odpowiedzialnością Państwa Firmy jako nadawcy towarów niebezpiecznych;
7) Szczegółowe omówienie elementów wykazu towarów niebezpiecznych zawartego w Umowie ADR w wersji ADR 2013-2015;
8) Charakterystyka zapisów w dokumencie przewozowym obowiązujących oraz stosowanych w przypadku przewozu drogowego towarów niebezpiecznych przez różnych uczestników omawianego przewozu;
9) Charakterystyka sposobów bezpiecznego mocowania ładunków, wynikających z przepisów unijnych tzw. „Cargo Securing Guidelines” - Wytycznych Komisji Europejskiej odnośnie europejskiej dobrej praktyki w zakresie mocowania ładunków w transporcie drogowym oraz normy PN EN 12195-1:2010;
10) Analiza przykładów zastosowania ww. wytycznych w praktyce, tj. podczas wykonywania przewozu drogowego oraz czynności z nim związanych, w tym załadunku i rozładunku towarów niebezpiecznych.