Szkolenia ADR

ul. Sochaczewska 38, 05-870 Błonie

buch-car@buch-car.pl

Doradztwo

Zgodnie z ustawą:  Przedsiębiorca oraz inny podmiot wykonujący przewóz towarów niebezpiecznych lub związany z tym przewozem załadunek lub rozładunek jest obowiązany prowadzić nadzór wewnętrzny nad tymi czynnościami i w tym celu wyznaczyć, na swój koszt, doradcę do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych, zwanego dalej doradcą.
Przepis nie dotyczy przedsiębiorcy oraz innego podmiotu wykonującego przewóz drogowy towarów niebezpiecznych lub związane z tym przewozem załadunek lub rozładunek tych towarów każdorazowo w ilościach, dla których umowa ADR nie wymaga odpowiedniego oznakowania pojazdu.

z godnie z 1.8.3 ADR
1.8.3.1 Każde przedsiębiorstwo, którego działalność obejmuje przewóz towarów niebezpiecznych, związane z nim pakowanie, załadunek, napełnianie lub rozładunek, powinno wyznaczyć jednego lub więcej doradców do spraw bezpieczeństwa
w transporcie towarów niebezpiecznych, odpowiedzialnego za wspieranie działań zapobiegających zagrożeniom dla osób, mienia i środowiska, związanych z taką działalnością.

1.8.3.2 Właściwe władze Umawiającej się Strony ADR mogą postanowić, że wymaganie to nie ma zastosowania wobec przedsiębiorstw:
(a) których działalność dotyczy takich ilości towarów w każdej jednostce transportowej, które są mniejsze od podanych pod 1.1.3.6, 1.7.1.4 oraz w działach 3.3, 3.4 i 3.5; lub
(b) dla których przewóz lub związany z nim załadunek lub rozładunek towarów niebezpiecznych nie stanowi głównej lub dodatkowej działalności, a które okazjonalnie zaangażowane są w przewóz krajowy lub związany z nim załadunek lub rozładunek towarów niebezpiecznych, stwarzających małe ryzyko zanieczyszczenia środowiska. Dzięki tak pojętej ocenie, możliwe będzie bardzo racjonalne i indywidualne działanie. Rozwiązanie takie jest dla firmy wyjątkowo korzystne - zarówno merytorycznie, jak
i ekonomicznie, gdyż późniejsze doradztwo ADR będzie dokładnie takie, jakiego potrzebuje dane przedsiębiorstwo.

Doradztwo prawne:

  • Udzielanie porad prawnych
  • prowadzenie postępowań adm. w zw. z k/d
  • prowadzenie postępowań sądowych w tym reprezentowanie przed sądami
  • doradztwo w bieżącej obsłudze podmiotów gospod.

Doradztwo DGSA

  • Udzielanie porad prawnych
  • prowadzenie postępowań adm. w zw. z k/d
  • prowadzenie postępowań sądowych w tym reprezentowanie przed sądami
  • doradztwo w bieżącej obsłudze podmiotów gospod.
Umowa doradztwa