„Dangerous Goods Safety Adviser” - Celem kursu jest przekazanie kandydatom na doradców zasobu wiedzy niezbędnego do wykonywania obowiązków nałożonych na doradcę (pozwalającego na zracjonalizowanie działań zmierzających do osiągnięcia w firmie wymaganego stanu bezpieczeństwa, bez ponoszenia nieuzasadnionych kosztów) i koniecznego do zdania egzaminu w celu uzyskania świadectwa doradcy. Szkolenie obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

(a) następstwa wypadków z towarami niebezpiecznymi oraz główne przyczyn takich wypadków;
(b) wymagania przepisów krajowych oraz umów międzynarodowych, w szczególności w zakresie:
- klasyfikacji towarów niebezpiecznych (procedur klasyfikacyjnych dla roztworów i mieszanin,
struktury wykazu materiałów, klas materiałów niebezpiecznych i  zasad ich klasyfikacji, rodzajów przewożonych towarów niebezpiecznych, właściwości fizycznych, chemicznych i toksykologicznych materiałów niebezpiecznych);
- ogólnych przepisów pakowania, przepisów dotyczących cystern i kontenerów-cystern (typów, kodów, oznakowania, kontroli i badań wstępnych i okresowych);
- oznakowania i stosowania nalepek ostrzegawczych, oznakowania tablicami barwy pomarańczowej oraz stosowania nalepek na pojazdach i kontenerach (oznakowaniaoznakowania i stosowania nalepek na sztukach przesyłki, umieszczania i usuwania takich nalepek i tablic);
- zapisów w dokumentach przewozowych (wymaganych informacji);
- sposobu nadania i ograniczeń przy wysyłce (dotyczące ładunku całkowitego, przewozu luzem, przewozu w dużych pojemnikach do przewozu luzem, w kontenerach oraz w cysternach stałych i odejmowalnych);
- przewozu pasażerów;
- zakazów i środków ostrożności przy ładowaniu razem;
- segregacji towarów;
- ograniczeń ilości przewożonych oraz ilości wyłączonych;
- zasady klasyfikacji tuneli i ograniczeń przejazdu przez tunele;
- manipulowania ładunkiem i jego rozmieszczenia (załadunku i rozładunku, stopni napełnienia, rozmieszczenia i segregacji ładunku);
- czyszczenia lub odgazowania przed załadunkiem i po rozładunku;
- pracowników, szkolenia zawodowego;
- dokumentów przewożonych w pojeździe (dokumentu przewozowego, instrukcji pisemnych, świadectwa dopuszczenia pojazdu, zaświadczenia o przeszkoleniu kierowcy, kopii dokumentów dotyczących odstępstw, innych dokumentów);
- instrukcji pisemnych (stosowania instrukcji oraz środków ochronny indywidualnej dla załogi pojazdu);
- wymagań w zakresie nadzoru (parkowania);
- regulacji i ograniczeń dotyczących ruchu drogowego;
- planowego rozładunku oraz awaryjnego wycieku materiałów zanieczyszczających środowisko;
- wymagań dotyczących wyposażenia transportowego.

Po zakończeniu kursu, wychodząc naprzeciw potrzebom naszych słuchaczy, na ich życzenie organizujemy dodatkowe spotkanie mające na celu powtórzenie zdobytej wiedzy i utrwalenie nabytych umiejętności, przed egzaminem organizowanym przez Wojewódzkich Inspektorów Transportu Drogowego..

Zapisz na szkolenie:

Imię i nazwisko
Nazwa firmy
Adres email
Numer kontaktowy
Plik
Ilość kursantów
Lorem ipsum dolor sit amet enim. Etiam ullamcorper. Suspendisse a pellentesque dui, non felis. Maecenas malesuada elit lectus felis, malesuada ultricies. Curabitur et ligula. Ut molestie a, ultricies porta urna.
Dodatkowe pytania